Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Przetargi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -Ochrona

Ogłoszenie nr 368677 - 2016 z dnia 2016-12-16 r.
Przemyśl: Usługa ochrony fizycznej osób i mienia świadczona dla Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 348576 - 2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - MNZP w Przemyślu, krajowy numer identyfikacyjny 65096474300000, ul. pl. płk. Berka Joselewicza 1, 37700 Przemyśl, państwo Polska, woj. podkarpackie, tel. 016 679 30 00, faks 016 679 30 10, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres strony internetowej (URL): http://muzeum.przemysl.pl/mnzp/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa ochrony fizycznej osób i mienia świadczona dla Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi ochroniarskie, kod CPV: 79710000-4, wykonywane na rzecz MNZP na podstawie i zgodnie z przepisami: -ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1099 ze zm.), -rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. poz. 1240), -obwieszczenia Ministra Kultury z 31października 2001 r. w sprawie nadania regulaminu ogólnych warunków i trybu wykonywania ochrony muzeów i innych jednostek organizacyjnych podlegających obowiązkowej ochronie podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Kultury (Dz. Urz. MK Nr 5, poz. 77), -planu ochrony obowiązującego w MNZP. 2. Ochrona stała – realizowana nieprzerwanie przez całą dobę i 7 dni w tygodniu przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne, w ramach jednoosobowej obsady, na posterunku z obowiązkiem wykonywania obchodów. 3. Ochrona czasowa – realizowana w godzinach udostępniania publicznie wystaw i zbiorów, od wtorku do niedzieli, tj.: 39 godzin tygodniowo przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne, w ramach jednoosobowej obsady, wykonywana metodą patrolową. 4. Stały dozór sygnałów alarmowych – realizowany nieprzerwanie przez całą dobę i 7 dni w tygodniu, polegający na nadzorowaniu i monitorowaniu sygnałów alarmów włamaniowych, pożarowych oraz napadowych do zewnętrznego uzbrojonego stanowiska interwencyjnego z systemów alarmowych zainstalowanych w pięciu obiektach zamawiającego. 5. Ochrona realizowana nieprzerwanie przez całą dobę i 7 dni w tygodniu – polegająca na zapewnieniu użycia uzbrojonych grup interwencyjnych (min.2 osoby) w sytuacji zasygnalizowanego zagrożenia z obiektów Zamawiającego. Wymagany czas dojazdu grupy interwencyjnej – do 5 minut w nocy oraz do 10 minut w ciągu dnia. 6. Ochrona okazjonalna – polegająca na zapewnieniu przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne: konwoju zbiorów, zabezpieczenia imprezy lub innej sytuacji nadzwyczajnej wymagającej ochrony (na podstawie dodatkowego zlecenia według ustalonej stawki godzinowej podanej w formularzu ofertowym). 7. Wymagane od wykonawcy wyposażenie obowiązujące na terenie MNZP: 1) broń palna bojowa krótka – 1 szt. z wymaganym normatywem amunicji; 2) paralizator elektryczny – 1 sztuka; 3) pałka obronna wielofunkcyjna – 2 sztuki; 4) kajdanki – 2 sztuki; 5) telefon komórkowy – 2 sztuki; 6) system kontroli obchodów z obowiązkiem montażu; 7) opatrunki osobiste; 8) latarka – 1 sztuka; 9) maska p. gaz. – 2 sztuki; 10) sejf do przechowywania broni i amunicji; 11) materiały niezbędne do prowadzenia dokumentacji. 8. W szczególności do obowiązków pracowników ochrony należy: 1) całodobowa ochrona powierzonych obiektów, terenu oraz zbiorów i innego mienia będącego we władaniu MNZP; 2) interweniowanie w sytuacjach stanowiących zagrożenie dla ludzi, zbiorów i innego mienia w ramach posiadanych uprawnień; 3) przeciwdziałanie ewentualnym przestępstwom i wykroczeniom; 4) kontrola ruchu osobowo-materiałowego; 5) kontrola obiektów w zakresie zagrożeń pożarowych oraz innych zagrożeń związanych z awariami zastosowanych w MNZP instalacji i urządzeń oraz zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w sytuacji ich zaistnienia; 6) obsługa stosowanych w MNZP elektronicznych zabezpieczeń technicznych (systemów: sygnalizacji pożarowej, sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, telewizji dozorowej) oraz znajomość obowiązujących procedur w sytuacji zasygnalizowanego alarmu; 7) wydawanie i przyjmowanie kluczy do wybranych pomieszczeń MNZP; 8) utrzymywanie w sprawności urządzeń monitorujących sygnały alarmowe z obiektów MNZP stosownie do obowiązujących w tym zakresie wymagań; 9) zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa MNZP w czasie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu; 10) posiadanie ważnej polisy ubezpieczeniowej na prowadzoną działalność w przedmiocie ochrony osób i mienia, a także wszelkich wymaganych uprawnień. 9. Obowiązki wykonawcy: 1) stan personelu ochrony musi stanowić 100 procent kwalifikowanych pracowników ochrony z uprawnieniami do posiadania broni; 2) wykonawca (lub podwykonawca) zobowiązany jest realizować niniejsze zamówienie wyłącznie przez pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, tzn. aby wykonanie wszystkich czynności polegało na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, ze zm.); 2a) wykonawca w terminie 10 dni licząc od dnia zawarcia umowy przedstawi zamawiającemu listę osób, o których mowa w pkt 1 z określeniem formy zatrudnienia; 2b) wykonawca na każde pisemne żądanie zamawiającego przedstawi w terminie 5 dni kalendarzowych dowody odprowadzania składek ZUS osób, o których mowa w pkt 2, przez okres realizacji umowy; 2c) w przypadku naruszenia przez wykonawcę obowiązku, o którym mowa w pkt 2, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% należnego mu wynagrodzenia; 3) wykonawca zobowiązany będzie przedkładać zamawiającemu stosowne dokumenty potwierdzające posiadanie przez pracowników ochrony uprawnień do wykonywania usługi ochrony (w tym uprawnień do posiadania broni) oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczeniami wykonawcy o ich niekaralności; 4) wykonawca zobowiązany jest terminowo uiszczać całość wynagrodzenia należnego pracownikom ochrony ochraniającym obiekty zamawiającego. 5) w uzasadnionej sytuacji, w której wybrany pracownik wykonawcy nieprawidłowo wypełniał będzie swoje obowiązki, wykonawca zastąpi takiego pracownika innym. Zmiana pracownika nastąpi na pisemne lub w szczególnych wypadkach telefoniczne żądanie zamawiającego, w którym wskazane zostaną przyczyny żądania; 6) wykonawca będzie informował zamawiającego o zamiarze dokonania zmiany personalnej w zespole pracowników ochrony; 7) wszystkie osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji umowy muszą posiadać aktualne badania lekarskie, szkolenia w zakresie bhp, brak ograniczeń psychofizycznych uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu zamówienia; 8) wykonawca zobowiązany jest aby pracownicy ochrony pełnili służbę w jednolitym umundurowaniu firmowym wg jednolitego wzoru, umożliwiającym ich identyfikację oraz identyfikację podmiotu zatrudniającego; 9) zamawiający zastrzega sobie możliwość ciągłego nadzoru nad sposobem wykonywania usługi i możliwość wydania pracownikowi wykonawcy uzasadnionego sytuacją – polecenia nienaruszającego przepisów wykonywania ochrony.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 79710000-4
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/12/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT122560
Walutazłoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Przedsiębiorswo Produkcyjno Handlowo Usługowe "Specjał" Sp. z o.o., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Aleja Jana Pawła II 80 lok. nr 5, 37-700, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 180529,56
Oferta z najniższą ceną/kosztem 180529,56
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 262818,92
Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

PRZETARG OCHRONA 2016


Załączniki do pobrania:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Odpowiedzi na pytania interesantów

3. Informacja z otwarcia ofert.

4. Informacj o wyborze najllepszej oferty.

 

Ogłoszenie nr 348576 - 2016 z dnia 2016-11-22 r.
Przemyśl: Usługa ochrony fizycznej osób i mienia świadczona dla Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Czytaj więcej: PRZETARG OCHRONA 2016

Przetarg ustny (licytacja) wyposażenia po byłej kawiarni.

Na podstawie zarządzenia nr 38/2014
Dyrektora MNZP Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
ul. Plac Berka Joselewicza 1, 
37-700 Przemyśl
Ogłasza przetarg ustny (licytację)
na sprzedaż wyposażenia po byłej kawiarni

 

1. Kostkarka do lodu                                                                     szt 1    cena      700 zł

2. Warnik bioar elektryczny z podstawką                                         szt 1    cena     455 zł

3. Trzon kuchenny elektryczny 2 płytowy                                        szt 1    cena     1050 zł

4. Płyta grilowa el. gładka chromowana                                           szt 1    cena     1750 zł

5. Stół roboczy ze zlewem i szafkami + bateria                                szt 1    cena     1400 zł

6. Szafa przelotowa 80x70x85   DM 3118                                       szt 1    cena     1400 zł

7. Stół roboczy z szafkami 100x50x85 DM3118                             szt 1    cena     1400 zł

8. Okap przyścienny z filtrami i oświetleniem                                  szt 1    cena    2100 zł

9. Szafa chłodnicza 140x80x201 SN711                                          szt 1    cena     1680 zł

10. Stół roboczy ze zlewem + stół podawczy 70x60x85                  szt 1    cena    1750 zł

11. Młynek na odpadki                                                                     szt 1    cena      525 zł

12. Zmywarka do naczyń                                                                 szt 1    cena    2100 zł

13. Stół wyładowczy    80x60x85                                                    szt 1    cena      770 zł

Licytacja odbędzie się w dniu 25 listopada  2016 roku o godzinie 10.00   

w Sali Konferencyjnej (drugie piętro ) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej

 w Przemyślu przy ulicy Plac Berka Joselewicza 1 .


 Sprzęt przeznaczony do licytacji można oglądać od dnia 17 listopada  2016 do dnia 25 listopada 2016 roku od poniedziałku do piątku w  godzinach od  ( 10.00 - 15.00 )

 w  budynku Muzeum Historii Miasta Przemyśla ul. Rynek 9. Osoba , która wylicytowała sprzęt , niezwłocznie po zakończeniu licytacji ma obowiązek nie później jak w terminie 7 dni wpłacić należność do kasy Muzeum. Informację o przetargu można uzyskać pod nr tel. (16-679-30-14) Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie licytacji jest Pani Renata Ciupińska .             

Czytaj więcej: Przetarg ustny (licytacja) wyposażenia po byłej kawiarni.

Godziny otwarcia:

- poniedziałek - nieczynne
- wtorek              9:00-16:00
- środa *            9:00-16:00
- czwartek          9:00-16:00
- piątek               9:00-16:00
- sobota              9:00-16:00
- niedziela       12:00-16:00

* wstęp wolny

Biblioteka czynna
w godzinach otwarcia
Muzeum

Opłaty

Ceny biletów jednorazowych uprawniające do wejścia do jednego obiektu

Bilet ulgowy 5zł
Bilet normalny 10zł

Ceny biletów jednorazowych uprawniające do wejścia do trzech obiektów

Bilet ulgowy 10zł
Bilet normalny 20zł

Osoby (rodziny) legitymujące się Przemyską bądź Podkarpacką Kartą Dużej Rodziny

uprawnione są do bezpłatnego wstępu do Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej i Jego 2 Oddziałów

 

Opłaty za usługi dodatkowe

Opłata za przewodnika / edukatora

20zł

Opłata za przewodnika w terenie

150 zł / 4 godz.

MNZP FACEBOOK1

 

BIBLIOTEKA FACEBOOK1

Strona partnerska

wozek

Nagroda dla Muzeum

Kryształowa Cegła

twierdza100

Copyright © Piotr Then by Artisteer 2013. All Rights Reserved.